Browsing by Author วุฒิพร พรหมขุนทอง

Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การทดแทนโปรตีนจากปลาป่นด้วยกากถั่วเหลืองต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร องค์ประกอบทางเคมี และเนื้อเยื่อของระบบทางเดินอาหารในปลาดุกลำพันวุฒิพร พรหมขุนทอง; นิฮารีฟัร เจษฎาภา; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2546การปรับปรุงสายพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารเลี้ยงปลากดเหลืองพูนสุข ประเสริฐสรรพ์; วุฒิพร พรหมขุนทอง; ฉวีวรรณ มลิวัลย์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
2541การศึกษารูปแบบและความเข้มข้นที่เหมาะสมของวิตามินซีที่ใช้ในอาหารปลากดเหลือง (Mystus nemurus Cuv.and Val.)วุฒิพร พรหมขุนทอง; สุภฎา คีรีรัฐนิคม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2530การสำรวจคุณภาพน้ำ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เรื่องการวางแผนพัฒนาและจัดการคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา(คุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา)ณรงค์ ณ เชียงใหม่; วุฒิพร พรหมขุนทอง; กิจการ ศุภมาตย์; สุพัตรา ปานรงค์; จุฑาทิพย์ ไพศาลฉันทะศิริ; อรุณโชติ คงพล; สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2018การเสริมสร้างโปรตีนไฮโดรไลเซตจากเศษเหลือเห็ดนางฟ้าในอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากพืชเป็นหลักสำหรับปลาสวายปรับปรุงสายพันธุ์วุฒิพร พรหมขุนทอง; วิศรุต ช่อเส้ง; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2530?]การใช้ปลาหมักแทนที่ปลาป่นในอาหารผสมที่ใช้เลี้ยงปลานิลวุฒิพร พรหมขุนทอง; สาธิต เชษฐานนท์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2528การใช้สาหร่ายหางกระรอกสาหร่ายพุงชะโด และผักตบชวาผสมในอาหารเพื่อให้อนุบาลปลูกปลาตะเพียนขาว Puntius gonionotus bleekerวุฒิพร พรหมขุนทอง; ดวงรัตน์ เทศประสิทธิ์; กิจการ ศุภมาตย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2552ความต้องการฟอสฟอรัสและการใช้ประโยชน์จากอนินทรีย์ฟอสเฟตในปลาไน (Cyprinus carpio)วุฒิพร พรหมขุนทอง; นิวดี สาหีม; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2552ความต้องการฟอสฟอรัสและแคลเซียมในอาหารของปลานิลแดงแปลงเพศวุฒิพร พรหมขุนทอง; ณัฐธิดา มุกดา; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2548ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิกของแบคที่เรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดงพูนสุข ประเสริฐสรรพ์; วุฒิพร พรหมขุนทอง; ฉวีวรรณ มลิวัลย์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
2553ผลของ Tetrodotoxin (TTX) ต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)วุฒิพร พรหมขุนทอง; นุชรี สงสกุล; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2555ผลของกรดอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้ฟอสฟอรัสของปลาไน (Cyprinus carpio)วุฒิพร พรหมขุนทอง; ทนงศักดิ์ จงศิริ; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2018ผลของการเสริมเอนไซม์โปรติเอสในอาหารกุ้งขาวต่อการเจริญเติบโต สัมประสิทธิ์การย่อยอาหาร และความต้านทานโรควุฒิพร พรหมขุนทอง; พัธพงค์ แซ่ตู; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2544ผลของระดับกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันต่อการเจริญเติบโตของปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.)วุฒิพร พรหมขุนทอง; นิรุทธิ์ สุขเกษม; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2541ผลของวิตามินละลายน้ำในปลากดเหลืองวุฒิพร พรหมขุนทอง; ประกอบ เส้งสีแดง; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2553ผลของสารพิษ Tetrodotoxin จากปลาปักเป้าป่นต่อการเจริญเติบโต และสุขภาพของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)วุฒิพร พรหมขุนทอง; มัณฑนา ใจเย็น; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2555ผลของสาหร่ายไส้ไก่ในอาหารต่อการเจริญเติบโต การใช้ประโยชน์จากอาหาร และการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของปลานิลแดงวุฒิพร พรหมขุนทอง; อานูวี บากา; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2548ผลของอะฟลาทอกซินบี1 ต่อปลานิลแดงแปลงเพศกิจการ ศุภมาตย์; วุฒิพร พรหมขุนทอง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2554ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร องค์ประกอบเลือดและการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อในปลากระพงขาววุฒิพร พรหมขุนทอง; ธานินทร์ เกตุประกอบ; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2552ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบเลือด และการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อในปลาดุกพันธุ์ผสม [Clarias macrocephalus (Gunther) x Clarias gariepinus (Burchell)]วุฒิพร พรหมขุนทอง; ปวีณา จันทร์เล็ก; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์