Browsing by Author คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 29 of 175 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Improving urban road safety in Vietnam focusing on motorcycles : a case study in Ho Chi Minh cityPichai Taneerananon; Huy Huu Nguyen; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2012Influence of scum layer on methane emission from open anaerobic pond of palm oil millCharongpun Musikavong; Kannikar Kongwarin; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2015Investigation of operating condition and bio-fouling in anaerobic membrane bioreactor for biogas production from latex serumUdomphon Puetpaiboon; Narumol Thongmak; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2011Reduction of fractionated dissolved organic matter in raw water supply by membrane processChaisri Suksaroj; Warintorn Banchapattanasakda; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2013Treatment of oil emulsion from biodiesel processing waste by coalescer processChaisri Suksaroj; Hor Kosal; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2011Treatment of waste glycerol from biodiesel production processChaisri Suksaroj; Xie Qiaoguang; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2556กระบวนการโคอะเลสเซอร์สำหรับการแยกน้ำมันจากน้ำในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชัยศรี สุขสาโรจน์; ธันวดี เตชะภัททวรกุล สุขสาโรจน์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2552การกรองด้วยเยื่อกรองแบบพันทางสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของหางน้ำยางพรทิพย์ ศรีแดง; นฤมล ทองมาก; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2556การกระตุ้นการเจริญของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงด้วยน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและการติดตามความหลากหลายของกลุ่มแบคทีเรียสีม่วงที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ในระบบดวงพร คันธโชติ; สุเมธ ไชยประพัทธ์; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; Faculty of Engineering (Civil Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2552การกำจัดสารอินทรีย์กลุ่มชอบน้ำและไม่ชอบน้ำในน้ำดิบประปาจากคลองอู่ตะเภาจรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์; กมลนาวิน อินทนูจิตร; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2552การกำจัดไขมันและน้ำมันออกจากน้ำเสียจากการผลิตไบโอดีเซลด้วยวิธีทางกายภาพและเคมีชัยศรี สุขสาโรจน์; เอนก สาวะอินทร์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2561การคาดการณ์ปริมาณฝนในอนาคตของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศธนิต เฉลิมยานนท์; ณัชยา แซ่เจิ้น; นันทิยา อินธนู; ฐิตินันท์ อินธนู; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2555การจัดการตำแหน่งจุดอันตรายในโครงข่ายถนนจังหวัดสงขลาศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; พงศกร พัฒน์ชู; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2555การจัดการน้ำบาดาลของแอ่งหาดใหญ่โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ธนิต เฉลิมยานนท์; นันทิยา ริยาพันธ์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2560การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบด้วยการปลูกหญ้าเนเปียร์จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์; อดินันท์ อนุศักดิ์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2541การจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย; โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์; ฉัตรไชย รัตนไชย; ศุลีมาน วงศ์สุภาพ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2554การจำลองการไหลของน้ำบาดาลของเทศบาลนครสงขลาโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ธนิต เฉลิมยานนท์; สุพล สันติเจริญกมล; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2557การจำลองชิ้นส่วนคานที่วางอยู่บนฐานรากไร้เชิงเส้นประเภท 2 ตัวแปรสุชาติ ลิ่มกตัญญู; วรเทพ แซ่ล่อง; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2560การถดถอยและการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลาธนิต เฉลิมยานนท์; สุรัติ เส็มหมัด; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2553การทำน้ำยางสดให้เข้มข้นด้วยกระบวนไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่นพรทิพย์ ศรีแดง; วิรัช ทวีปรีดา; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ