Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การดูดซับเสียงของยางธรรมชาติผสมเส้นใยจากลำต้นหมากและเส้นใยลูกตาลสมบัติ พุทธจักร; นูรีดา กะลูแป; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2561การประยุกต์ใช้เทคนิคการเป่าไล่ด้วยแก๊สสำหรับการแยกบิวทานอลจากสารละลายแอซีโตน บิวทานอล เอทานอลรัตนา จริยาบูรณ์; นัสวานา โต๊ะหลัง; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2561การอบแห้งและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้าวกล้องงอกสายพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้ : หอมกระดังงาและซีบูกันตังจุฑารัตน์ ทะสะระ; ฮารีซะ กอฮิง; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2553ความสำเร็จในการสืบพันธุ์ของประชากรนกยางเปีย ในบริเวณเรือนจำกลางปัตตานีวรรณชไม การถนัด; สมศักดิ์ บัวทิพย์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2553ระดับของสารชีวโมเลกุลกับความเสถียรเชิงกลในน้ำยางธรรมชาติข้นวิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม; ลัดดาวัลย์ ดำเด่น; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2553วัสดุปรับปรุงดินจากกากอุตสาหกรรมน้ำยางข้นและมูลสุกร สำหรับการปลูกกระถินเทพาวิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม; อภิรัฐ จูทอง; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)