Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์

Showing results 21 to 40 of 46 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การใช้วิธีทางไฟไนท์เอเลเมนต์ศึกษาพฤติกรรมการกดของอิลาสติกแบริ่งวิไลพร ลักษมีวาณิชย์; มนัส แซ่ด่าน; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2539ข้อมูลทางชีวภาพของอ่าวปัตตานีอิสระ อินตะนัย; สมพร จันทเดช; นุกูล รัตนดากุล; สมพร ประเสริฐส่งสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2543ความต้านทานไฟฟ้าสัมผัสระหว่างยางธรรมชาติผสมเขม่าดำกับโลหะธีระพันธุ์ สันติเทวกุล; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2551ความเป็นพิษของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและแมลงคาร์โบฟิวแรนต่อสัตว์น้ำจืดบางชนิดวรรณชไม, การถนัด; ยุพดี, ชัยสุขสันต์; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2549ชนิดและปริมาณสบู่ที่มีอยู่เดิมในน้ำยางธรรมชาติวิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม; พัชรินทร์ ถาวรแก้ว; สมใจ พีรกุลารักษ์; สุรีรัตน์ จุลสัตย์; รสติโชติ วรรณพบ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2532ปัญหาการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 2,3 และ 4ผดุงยศ ดวงมาลา; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2547ผลกระทบของสารฆ่าวัชพืชพาราควอทต่อไฮดราวรรณชไม การถนัด; ยุพดี ชัยสุขสันต์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2551ผลการปลดปล่อยแสงเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ในตัวอย่างทรายอาบรังสีแกมมาพงศ์ศักดิ์ ศรีพงศ์พันธุ์; สมหมาย ช่างเขียน; รุสมาดี สะบูดิง; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2545ผลของโปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและภูมิต้านทานของกุ้งกุลาดำในบ่อกุ้งกันทิมา เหาะเจริญ; กริษิณี ศักดิ์ทวีกุลกิจ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2549ยางธรรมชาติเกาะติดสารต้านออกซิเดชัน 4-อะมิโนไดฟินิลามีน เพื่อปรับปรุงการออกสูตรยางไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์; เจริญ นาคะสรรค์; อาซีซัน แกสมาน; อัลดุลฮากีม หามะ; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พันธุศาสตร์เซลล์และพันธุศาสตร์โมเลกุลของเลียงผาในประเทศไทยสิทธิศักดิ์ จันทรัตน์; วไลรัตน์ พรวิรุฬห์; สมศักดิ์ บัวทิพย์; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2557รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณสารกัมมันตรังสีในตะกอนดิน สัตว์ และพืชทะเล และศึกษาอัตราการตกตะกอนโดยใช้เทคนิคการตรวจวัดซีเซียม-137 และ ตะกั่ว-210 ในอ่าวปัตตานีพวงทิพย์, แก้วทับทิม; ปิยะ, ผ่านศึก; พัน, ยี่เส้น; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2557รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณสารกัมมันตรังสีในตะกอนดิน สัตว์ และพืชทะเล และศึกษาอัตราการตกนะกอนโดยใช้เทคนิคการตรวจวัดซีเซียม-137 และ ตะกั่ว-210 ในอ่าวปัตตานีพวงทิพย์ แก้วทับทิม; ปิยะ ผ่านศึก; พัน ยี่เส้น; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2554รายงานการวิจัยเรื่องฤทธิ์ต้านเชื้อราของ Bacillus spp. ที่สร้างเอนไซม์ไคติเนสที่คัดแยกจากสภาวะแวดล้อมทางทะเลในจังหวัดสงขลาและปัตตานีสมรักษ์ พันธ์ผล; นิสา แซ่หลี; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การสกัดแคโรทีนจากน้ำทิ้งจากการสกัดน้ำมันปาล์มเจริญ ภคธีรเธียร; พัณณิดา แก้วแสงอ่อน; นุจรีย์ สนิหวี; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดปฏิบัติการสำหรับการกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยสารละลายต่างจากเถ้าไม้ยางพาราโดยใช้คอลัมน์บรรจุรัตนา จริยาบูรณ์; เปาวฤทธิ์ ยุโส้; มะลิเป็ง แวหามะ; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ออสโมเรกูเลชั่นเมแทบอลิซึม ของปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus) และศักยภาพการเลี้ยงอิสระ อินตะนัย; เศวต ไชยมงคล; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2555รายงานวิจัยเรื่องกาวยางธรรมชาติทนไฟ : สารช่วยทนไฟชนิดที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัสและปราศจากสารประกอบประกอบฮาโลเจนแวอาแซ แวหามะ; ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์; นูรีย๊ะ ปานเส็ม; ยาวารีเยาะ หะยีดาราแม; ฮุซนา กาซอ; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2550ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากพริกขี้หนูโสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์; ธนุสรา เหล่าเจริญสุข; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2540ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การออกดอกและคุณค่าทางเศรษฐกิจของไม้ผลท้องถิ่นบางชนิดในภาคใต้ของประเทศไทยสมพร จันทเดช; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์