Browsing by Author คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์

Showing results 1 to 20 of 58  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2008A comparative analysis of the original and the adapted versions of katherine mansfield's short storiesNarumon Karnchanathat; Nanthida Kulkuea; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2552กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชนด้านการขับร้องเพลงซอพื้นเมือง เพื่อเสนอแนวคิดการเมืองภาคพลเมืองวันพิชิต ศรีสุข; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2557กลยุทธ์การบริหารการพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชานแดนใต้ณรรช หลักชัยกุล; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2560กลยุทธ์การบริหารสังคมเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีศรีสุข, วันพิชิต; ดำมาก, พิสิษฐ์; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2558กลไกการช่วยเหลือเด็กและหญิงจากการค้ามนุษย์ : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานีนิเวศน์, อรุณเบิกฟ้า; อมรพรรณ, วงษ์เพชร; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2562การจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำโดยชุมชนบริเวณชายฝั่งปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูลประจวบ ทองศรี; นูรีสา สะรี; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2557การติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปี พ.ศ.2551 - 2556เพ็ญพักตร์, ทองแท้; เจ๊ะมัยฮัน, มาหิเละ; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2563การถ่ายทอดภูมิปัญญาเรือกอและในจังหวัดชายแดนใต้ประจวบ ทองศรี; สัญชัย นงรัตน์; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2556การนำผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองไปใช้ประโยชน์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กันยปริณ ทองสามสี; กิตติยา แสะอาหลี; สาลินี ยวงเกตุ; วรรณวิมล นาคะ; ขจรพรรณ ชัยเดช; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์; สำนักประกันคุณภาพ
2562การบริหารจัดการอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยางในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาหวัง ล่านุ้ย; เสาวณีย์ ชายมะ; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2021การบริหารมัสยิดภายใต้ความท้าทายด้วยหลักการอิสลาม กรณีศึกษา มัสยิดเร๊าะหม๊ะ บ้านพ้อแดง หมู่ที่ 2 ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาอาหวัง ล่านุ้ย; มุหัมหมัด ล่าเม๊าะ; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2560การบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนาสังคมของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า; ฆอดียะ หมุดตะเหล็บ; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2562การบริหารแบบมีส่วนร่วมเชิงกลยุทธ์ของการท่องเที่ยวชุมชนบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีณรรช หลักชัยกุล; ฮารียานี เจะโซ๊ะ; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2562การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีประจวบ ทองศรี; ซัมรอฮ ดอเลาะ; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2551การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พารุณี, ธรรมโชติ; สมจิตร์, แก้วมณี; ณัฐพร, อิ่มอุไร; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2558การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานีณัฏฐ์, หลักชัยกุล; เสาวลักษณ์, แสนโรจน์; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2562การปรับตัวของเกษตรกรสวนทุเรียน ตามโมเดลการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ในตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีวันพิชิต ศรีสุข; ซูไรดา สะนิ; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2557การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้อัลญาณ์, สมุห์เสนีโต; เอกภูมิ, เสมวรนนท์; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2560การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด ในจังหวัดปัตตานีทองแท้, เพ็ญพักตร์; ศิริกาญจน์, นท; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2021การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการเพื่อสังคมของกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ย บ้านสามร้อยไร่ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาอาหวัง ล่านุ้ย; จิราพัชร เกตรักทอง; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์