Browsing by Author คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

Showing results 91 to 110 of 298 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Technological competency as caring in nursing as perceived by ICU nurses in Bangladesh and its related factorsWaraporn Kongsuwan; Biswas, Shikha Rani; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2016The Development of Islamic Based Caring Model for Critically III Patients in the Intensive Care UnitUrai Hatthakit; Suhartini Ismail; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2015The effect of Islamic-based insight enhancement nursing program on medication adherence in persons with schizophreniaWandee Suttharangsee; Jannah, Syarifah Rauzatul; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2015The Effect of the Illness Representation-based Education Program (IREP) on Medication Adherence Among Patients with Bipolar Disorder in Medan, IndonesiaWeena Chanchong; Fardelin Hacky Iraeani; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2015The Effectiveness of a coaching program for enhancing family caregivers's knowledge, attitudes, and skills in caring for persons with schizophrenia in medan, IndonesiaWandee Suttharangsee; Purba, Jenny Marlindawani; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2017The Effects of a Mindfulness-based Nursing Rehabilitation Program on Physical Functioning, Psychological Distress and Spiritual Well-being of Thai Buddhist Patients with Lower Extremity InjuryPraneed Songwathana; Chidchanok Mayurapak; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2018Thriving in Family Caregiving: A Grounded Theory Study of Thai Family Caregivers of Patients with Home Mechanical Ventilation (HMV)Kittikorn Nilmanat; Monthira Udchumpisai; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2010Transformational Leadership of Nurse Supervisors Expectation and Perception of Nurses in a Tertiary Hospital, BangladeshAranya Chaowalit; Bilkis Akter; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2010Tsunami Preparedness of People Living in Affected and Non-Affected Areas: A Comparative Study in Coastal Area in Aceh, IndonesiaUrai Hatthakit; Rachmalia; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2009Use of complementary therapies by patients with cancer in BangladeshPloenpit Thaniwattananon; Halder, Biplab; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2555กระบวนการสร้างหรือคงไว้ซึ่งการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิตของวัยรุ่นไทยที่มีชีวิตอยู่กับเอชไอวีขวัญตา บาลทิพย์; ทิพมาส ชิณวงศ์; สิริลักษณ์ จันเทร์มะ; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2561การดูแลและผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงระหว่างการส่งต่อโดยบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงเนตรนภา คู่พันธวี; แสงทิพย์ ลีลากานต์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2548การตัดสินใจของผู้ป่วยและผู้ตัดสินในแทนในการรักษาพยาบาลระยะสุดท้ายของชีวิตอรัญญา เชาวลิต; จิรายุ เนื้อน้อย; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2559การตัดสินใจและผลการตัดสินใจของผู้ตัดสินใจแทนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตไทยพุทธในระยะท้ายของชีวิตวราภรณ์ คงสุวรรณ; ปวันนุช กลิ่นมาลี; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2545การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง สภาพปัญหาและมาตรการในการจัดการกับปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดในภาคใต้เยาวรัตน์ มัชฌิม; พิไลรัตน์ ทองอุไร; ขวัญตา บาลทิพย์; สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; สุจิตรา จรจิตร; ช่อลดา พันธุเสนา; อมรา ศรีสัจจัง; สมลักษณ์ สังข์เกษม; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2558การปฏิบัติพยาบาลของพยาบาลห้องผ่าตัดที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สุงอายุ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องขนิษฐา นาคะ; บุศรินทร์ จงใจสุรธรรม; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2553การปฏิบัติพยาบาลตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วยวิภาวี คงอินทร์; สุนิสา เพ็งสุข; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2558การประเมินตัดสินและการเผชิญภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินของญาติผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินขนิษฐา นาคะ; มณทิพย์ เกสโร; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2546การพัฒนากิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนภาคใต้อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; พัชรียา ไชยลังกา; ทิพมาส ชิณวงศ์; ประนอม หนูเพชร; กิตติกร นิลมานัต; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2546การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้านจิตสังคม ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมยุพา อ๋องโภคัย; ศรีวรรณ ช่วยนุกูล; สิรินทร์ ศาสตรานุรักษ์; กิตติกร นิลมานัต; วราภรณ์ คงสุวรรณ; คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์