Browsing by Author กุลวดี ลิ่มอุสันโน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 26 of 26 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2561ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงานต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET100กุลวดี ลิ่มอุสันโน; น้ำฝน อินดู; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2557ผลกระทบศักยภาพของนักบัญชีที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน : กรณีศึกษาเชิงประจักษ์นักบัญชีในประเทศไทยกุลวดี ลิ่มอุสันโน; ทัดดาว สิทธิรักษ์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2562ผลกระทบสมรรถนะของผู้สอบบัญชีและการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยกุลวดี ลิ่มอุสันโน; ณัฏฐณิชา คล้ายแก้ว; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2550วัตถุประสงค์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงินของผู้ทำบัญชี กรณีศึกษาผู้ทำบัญชีที่เข้ารับการอบรมกับสาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการกุลวดี ลิ่มอุสันโน; อริญา ชาติศิริ; จันทรา สงทวน; อรอนงค์ สัตยารักษ์; มัทนชัย สุทธิพันธุ์; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2560อิทธิพลของการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อการจัดการกำไร และมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100กุลวดี ลิ่มอุสันโน; ทิพย์ธัญญา หริณานนท์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2559อิทธิพลของคุณลักษณะของผู้สอบบัญชีภาคเอกชนและระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC) ที่มีต่อคุณภาพงานสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กุลวดี ลิ่มอุสันโน; ดาวผ่องเพ็ญ หลี่นันท์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)