Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 17 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553คุณลักษณะของน้ำนมแพะจากผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พัชรินทร์, ภักดีฉนวน; มนทกานต์, จุฑานันท์; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2548ผลของสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งผสม (แป้งมันสำปะหลังและแป้งสาคู) ต่อคุณภาพของข้าวเกรียบเทวี, ทองแดง; มุทิตา, มีนุ่น; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2554สมบัติของฟิล์มยีสต์ที่แยกได้จากหน่อไม้ดองจารุวรรณ, มณีศรี; พายัพ, มาศนิยม; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2554รูปแบบการให้อาหารเสริมและภาวะโภชนาการของทารก อายุ 6-12 เดือน ในจังหวัดปัตตานีเทวี ทองแดง, คาร์ริลา; นัฏฐพร, อนิสงค์; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2554องค์ประกอบของน้ำนมแพะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยพัชรินทร์, ภักดีฉนวน; เนตรนภิส, อ๋องสุวรรณ; สมรักษ์, พันธ์ผล; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2554ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพเครื่องดื่มข้าวมีสีเทวี, ทองแดง คาร์ริลลา; อัสมา, อับรู; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2555ผลของสภาวะการทำแห้งแบบพ่นฝอยและวัตถุเจือปนในอาหารต่อคุณภาพของนมแพะผงพัชรินทร์, ภักดีฉนวน; นุชเนตร, ตาเย๊ะ; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2554สมบัติของฟลาวร์และสตาร์ชเมล็ดทุเรียนและการประยุกต์ใช้เทวี, คาร์ริลา; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2554สมบัติของฟลาวร์และสตาร์ชเมล็ดทุเรียนและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์มายองเนสเทวี ทองแดง, คาร์ริลลา; สูรยานี, บาราเฮง; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2556คุณภาพทางเคมีของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์จากภาคใต้ของประเทศไทย และการเตรียมโมโนลอรินโดยใช้เอนไซม์พัชรินทร์, ภักดีฉนวน; รุสมียา, อาลี; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ