Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.009 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องสมบัติเชิงหน้าที่ของไคตินและไคโตแซนต่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารไพรัตน์ โสภโณดร; สืบศักดิ์ กลิ่นสอน; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2554องค์ประกอบของน้ำนมแพะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยพัชรินทร์, ภักดีฉนวน; เนตรนภิส, อ๋องสุวรรณ; สมรักษ์, พันธ์ผล; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2554สมบัติของฟลาวร์และสตาร์ชเมล็ดทุเรียนและการประยุกต์ใช้เทวี, คาร์ริลา; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2554สมบัติของฟิล์มยีสต์ที่แยกได้จากหน่อไม้ดองจารุวรรณ, มณีศรี; พายัพ, มาศนิยม; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2554การยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแล่ (Oreochomis niloticus) ด้วยการใช้สารสกัดจากชา ภายใต้การเก็บดัดแปลงบรรยากาศพายัพ, มาศนิยม; จารุวรรณ, มณีศรี; อมมี, เบญจมะ; ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2554ผลของสายพันธุ์ต่อองค์ประกอบของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมโมโนลอรินพัชรินทร์ ภักดีฉนวน; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2554การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี สมบัติเชิงหน้าที่ และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วหรั่งปุณณาณี สัมภวะผล; ธรรมรัตน์ แก้วมณี; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ