Please use this identifier to cite or link to this item: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11952
Title: การศึกษาวิเคราะห์หนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน ของชัยคฺ ซัยนฺ อัลอาบิดีน เบ็น มุฮัมมัด อัลฟะฏอนีย์
Other Titles: AqIdah al-NajIn fI ‘Ilm Usul al-DIn by Sheikh Zain al-AbidIn Bin Muhammad al-Fataniy
Authors: อาแว, แมะอูมา
Advisor: อับดุลเลาะ, การีนา
Keywords: ศาสนาอิสลาม;หลักศรัทธา;อิสลามศึกษา
Issue Date: 2561
Publisher: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชีวประวัติของชัยคฺ ซัยนฺ อัลอาบิดีน เบ็น มุฮัมมัด อัลฟะฏอนีย์ (ต่วนมีนาล) ศึกษาหนังสืออะกีดะฮ์ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน และศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสืออะกีดะฮ์ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบบันทึกและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลใช้หลักการทางประวัติศาสตร์ หลักการอุลูมุลกุรอาน หลักการ อุลูมุลฮะดีษ หลักการอุศูลลุดดีน และหลักการตัรญีฮ ผลการวิจัยพบว่า 1) ชัยคฺ ซัยนฺ อัลอาบิดีน เบ็น.มุฮัมมัด อัลฟะฏอนีย์ มีชื่อเต็มว่า..ชัยคฺ ซัยนฺ อัลอาบิดีน เบ็น.มุฮัมมัด.เบ็น.มุฮัมมัดดะฮฺฮาน เบ็น ชัยคฺ วันชัมสุดดีน เบ็น ชัยคฺ ญะอฺฟัร อัลฟะฏอนีย์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามต่วนมีนาล ท่านเกิด ณ หมู่บ้านกรือเซะและเสียชีวิต ณ นครมักกะฮ์ตามทัศนะของต่วนฆูรู ฮัจญียูสุฟ อัลบันดารีย์ที่เป็นเหลนของท่าน ต่วนมีนาลเป็นหนึ่งในบรรดาอุละมาอ์ปัตตานีที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญวิทยาการอิสลาม มีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาความรู้และแต่งหนังสือด้านฮะดีษ อะกีดะฮ์ ฟิกฮฺ ตะเศาะวุฟและสาธารณะสุข ซึ่งเป็นหนังสือที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมมุสลิมในท้องถิ่นและสังคมมลายูมุสลิม 2) หนังสืออะกีดะฮ์ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีนโดยชัยคฺต่วนมีนาล เป็นหนังสืองานแปลและอธิบายเชิงพรรณนาต่อมะตันหนังสืออุมมุ อัลบะรอฮีน มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ คำนำ เนื้อหา และบทส่งท้าย เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาอะกีดะฮ์หรือหลักการศรัทธาเป็นหลัก สามารถแยกออกเป็น 4 ส่วนคือ แนะนำวิชาอุศูลุดดีน เป็นความนำเกี่ยวกับความรู้ที่สัมพันธ์กับ อะกีดะฮ์ อธิบายอะกีดะฮ์ และผลสัมฤทธิ์ของการยึดมั่นตามอะกีดะฮ์ของผู้ประสบความสำเร็จ เป็นหนังสือที่ยึดหลักฐานจากอัลกุรอาน อัลฮะดีษ อัลอิจญ์มาอฺและหลักการตัรญีฮ 3) เนื้อหาหนังสืออะกีดะฮ์ อันนาญีนเน้นการอธิบายอะกีดะฮ์ เช่น อะกีดะฮ์อีมานโดยอธิบายรุก่นอีมาน 6 ประการ การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ศรัทธาต่อบรรดาเราะสูลของพระองค์ ศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮ์ของพระองค์ ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ ศรัทธาต่อวัน อาคิเราะฮ์ และศรัทธาต่อสิ่งฆออิบต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดไว้ให้ศรัทธา กำหนดให้ผู้ปกครองอบรมสั่งสอนบุตรให้รู้จักอัลลอฮ์อย่างหนักแน่น ให้ปฏิบัติตามแนวทางของสะลัฟในการยึดมั่นทั้งอะกีดะฮ์เตาฮีดและอะกีดะฮ์อีมานจะด้วยการพูดหรือการปฏิบัติ อะกีดะฮ์จะสมบูรณ์ได้เมื่อห่างไกลจากบิดอะฮ์ที่ถูกตำหนิและยอมรับอย่างแนวแน่ต่อแนวปฏิบัติตามแนวทางอะฮฺลิสสุนนะฮ์ วัลญะมาอะฮ์โดยยึด อัลกุรอาน อัลฮะดีษ และอิจมาอฺของบรรดาอุละมาอ์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม<br>This research aims are : to study Sheikh Zain al-Ābidīn Bin Muhammad al-Fataniy’s biography (Tuan Mināl) , to study the Kitāb Aqīdah al-Najīn fi ilm Usūl al-dīn ,and to analyze the content of the Kitāb Aqīdah al-Najīn fi ilm Usūl al-Dīn. The study was collected data by records and interviews, the information was analyzed by using historical approach, Ulumul Quran principle, Ulumul Hadīth principle, Usuluddīn principle, and Tarjīh principle. The result of the research found that: 1) The full name of Sheikh Zain al-Ābidīn Bin Muhammad al-Fataniy is Sheikh Zain al-Ābidīn Bin Muhammad Bin Muhammaddahhan Bin Sheikh Ja’far al-Fataniy, known as Tuan Mināl. He was born in Krue-Seh village and passed away in Makkah, from Tuan Guru Haji Yūsuf al-Bandariy’s point of view, which is his great-grandchild. Tuan Mināl is one of Ulamā‘ in Pattani which has knowledge, expert in Islamic principle. He has height capability and skillfully in distribution of knowledge and wrote the books of Hadith, Aqidah, Fiqh, Tasauwuf and Public health that being significant book sources for local Muslim and Malay social development 2) The Kitāb Aqīdah al-Najīn fi ilm Usūl al-Dīn, written by Tuan Mināl, was a translation and descriptive book from Matan Ummul Barahin book, that consists preface, content and postscript. Its content was mainly about Aqīdah and Articles of Faith. And it can be separated into 4 parts; introduction to Usuluddin, knowledge connected with Aqīdah, Description Aqīdah and achievement of having faith in Aqīdah of successful people. The book adhered to al-Qurān, al-Hadīth, al-Ijmā‘ and Tarjīh principle. 3) The content of the Kitāb Aqīdah al-Najīn emphasized in describing Aqīdah. For example,AqīdahImān by describing Six Articles of Faith, belief in Allāh, belief in the angles, belief in the prophets, belief in revelations of Allāh, belief in the last day of judgment and the hereafter, and belief in predestination. It is defined to believe, for parents to educate their children to know Allāh, to follow Salaf’s path in holding firm both AqīdahTauhīd and AqīdahImaan (speaking or practice). Aqīdah will be perfect when being far from Bid’ah and accept firm in Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah regulation that abides by al-Qurān, al-Hadīth and Ijmā‘ of virtue and morality Ulamā’.
Description: วิทยานิพนธ์ (ปร.ด.(อิสลามศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11952
Appears in Collections:761 Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC1515.pdf10.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.