761 Thesis : [220] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 220
Issue DateTitleAuthor(s)
2561จริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ด้านการใช้ชีวิตและด้านการศึกษาอับดุลฮาดี, สะบูดิง; มูฮำมาดอาดลันด์, มะแซ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานีอะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; รอซียะห์, ลาเต๊ะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะครูสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานีชิดชนก, เชิงเชาว์; มักตา, จะปะกิยา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561การปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานีอะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; ฮันณาน, หะยีเจะหลง; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2018Marketing Mix from the Perspective of Islamic Economics (Application)Mohamed Lamine Sylla; Mahamedi, Djamel; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2018Jama’ah Da’wah Tabligh in CambodiaRusdee, Taher; Sary, Sles; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาลมะรอนิง, สาแลมิง; ทวี, นุ้ยผอม; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2560การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมการแปลคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยด้านหลักศรัทธา ต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺอับดุลเลาะ, การีนา; อดิศักดิ์, นุชมี; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561การศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตาฮีดในสูเราะฮฺอัซฺซุมัรอับดุลฮาดี, สะบูดิง; บุหลัน, แอนิ่ม; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561ตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺและการนำมาปรับใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชอีสมาแอ, กาเต๊ะ; อาหมีน, ดาราพงศ์; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานีอะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; ซูไอดา, สะมะแอ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561การศึกษาวิเคราะห์หนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน ของชัยคฺ ซัยนฺ อัลอาบิดีน เบ็น มุฮัมมัด อัลฟะฏอนีย์อับดุลเลาะ, การีนา; อาแว, แมะอูมา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2560"การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"นิเลาะ, แวอุเซ็ง; ยุทธนา, เกื้อกูล; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561มะฮัรในกฎหมายอิสลาม : สภาพและปัญหาการปฏิบัติใช้ของมุสลิม ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลาอัสมัน, แตอาลี; มารีเยาะ, สาระนะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2560ศักยภาพของคุฏบะฮฺวันศุกร์เพื่อพัฒนาสังคม กรณีศึกษาคุฏบะฮฺวันศุกร์ซาฝีอี, อาดำ; มูหะมัด, คอยา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561ตัครีจญ์ตัวบทฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์ อัลบันญะรีย์อับดุลเลาะ, การีนา; อับดุรรอฮ์มาน, จะปะกิยา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2560การใช้เอกลักษณ์บุคคลว่าด้วยสารพันธุกรรมในกฎหมายครอบครัวและมรดก ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายอิสลามกับกฎหมายไทยอิบรอฮีม, ณรงค์รักษาเขต; อับดุลรอยะ, บินเซ็ง; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในอิสลามของผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาสนิเลาะ, แวอุเซ็ง; มูนีเราะห์, สาและอาแร; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับครอบครัวตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา : วิธีการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอดุลเดช, โต๊ะแอ; มะรอนิง, สาแลมิง; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561ความสนใจและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกีฬาตามหลักการอิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดยะลาอีสมาแอ, กาเต๊ะ; ซารีฟ, อาวัง; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 220