Browsing by Author คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 25 to 44 of 193 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การปรับปรุงความแข็งแรงของไม้พลาสติกจากไม้ปาล์มธเนศ รัตนวิไล; ณัฏฐ์ชญาภา ธนวัฒนาศิริกุล; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ในกระบวนการขัดสนิมท่อขุดเจาะ เพื่อใช้ในงานตรวจสอบสมชาย ชูโฉม; ทวี โรจนสิริสวัสดิ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วนิดา รัตนมณี; อมรรัตน์ ธานีรัตน์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอู่ซ่อมรถยนต์ : กรณีศึกษาวนิดา รัตนมณี; วรายุทธ จันทร์พราหมณ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การปรับปรุงประสิทธิภาพการรายงานผลของระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังวนิดา รัตนมณี; จุฬาลักษณ์ จุลมณีโชติ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2558การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการทวนสอบปริมาณการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราวนิดา รัตนมณี; สุริยันต์ จอมธนชัย; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2554การปรับปรุงปัญหาขัดข้องของสถานีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ: กรณีศึกษาระบบดีแทคธเนศ รัตนวิไล; นพดล หวังเบ็ญหมัด; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2559การปรับปรุงผังโรงซ่อมบำรุง : กรณีศึกษาบริษัทให้บริการในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนิกร ศิริวงศ์ไพศาล; บังอร บูรณะพาณิชย์กิจ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2554การปรับปรุงรอบเวลาการผลิตในกระบวนการผลิต head stack assembly โดยวิธีการจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาโรงงานประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟศุภวรรณ ศรีทิพย์; ศุภวรรณ ศรีทิพย์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2552การปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารานิกร ศิริวงศ์ไพศาล; อารดา ลีชุติวัฒน์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2554การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็งโดยกรรมวิธีเสียดทานแบบกวนเสกสรร สุธรรมานนท์; ศุภชัย ชัยณรงค์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2558การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโลหะผสมอะลูมิเนียมเกรด 7075 โดยใช้กระบวนการทางความร้อนนภิสพร มีมงคล; อนันต์ ศรีมุกข์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2522การผลิตน้ำมันพืชและสบู่จากน้ำมันปาล์มวีระศักดิ์ ทองลิมป์; กนกอร อินทราพิเชฐ; มงคล ไฝขาว; สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; พินัย ออรุ่งโรจน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2550การผลิตวัสดุผสมดีบุกพรุนเล็ก สีคง; นภิสพร มีมงคล; ธวัชชัย ปลูกผล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2553การผลิตและทดสอบวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมด้วยซิลิกอนคาร์ไบด์พรุนจากไม้ยางพารานภิสพร มีมงคล; ศิวนาถ ลอยกุลนันท์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2550การผลิตและศึกษาคุณลักษณะของชิ้นส่วนบรอนซ์พรุน เรื่องนภิสพร มีมงคล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2559การพยากรณ์ราคาส่งออกยางแผ่นรมควันชั้น 3 ของประเทศไทยองุ่น สังขพงศ์; ยุทธพล สกุลหลง; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2550การพัฒนากาวสำหรับใช้ในงานติดไม้ยางพาราจากน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์สุกฤทธิรา รัตนวิไล; ธเนศ รัตนวิไล; ฉัตรปกรณ์ นันทวงศ์; จุฬนิธิ์ จิตต์ต่างวงศ์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2552การพัฒนาบล็อกปูพื้นที่ทำจากยางธรรมชาติและ EPDM เหลือทิ้งธเนศ รัตนวิไล; ศุภชัย แก้วจัง; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องแกงโดยการใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ : กรณีศึกษาโรงงานเบเครื่องแกงใต้เสกสรร สุธรรมานนท์; ยูนิเซฟ มาศวิเชียร; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ