993 ข้อมูลชุดลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : [32] Collection home page

ข้อมูลพื้นฐาน 12 ชั้นข้อมูล

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 32
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การสำรวจและรวบรวบข้อมูล สถานภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะ งานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2552-2556(เพิ่มเติม)เชาวน์, ยงเฉลิมชัย; พีระพิทย์, พืชมงคล ยงเฉลิมชัย; อดุลย์, เบ็ญนุ้ย
2551การสำรวจและรวบรวบข้อมูล สถานภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะ งานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2552-2556เชาวน์, ยงเฉลิมชัย; พีระพิทย์, พืชมงคล ยงเฉลิมชัย; อดุลย์, เบ็ญนุ้ย
2553โครงการสำรวจหมู่บ้านประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี พ.ศ. 2553 จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และตรังสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2555ต้นแบบระบบรวบรวมและติดตามข้อมูลสภาวะแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบเชิงเวลาจริงพีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย และคณะ
2556การพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเทศบาลนครหาดใหญ่ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; ธิรดา ยงสถิตศักดิ์; อดุลย์ เบ็ญนุ้ย; พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย
2557การพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเทศบาลนครหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; ธิรดา ยงสถิตศักดิ์
2558การพัฒนาแบบจำลองการเกิดน้ำท่วมในชุมชนเมืองหาดใหญ่ โดยใช้ HEC-RAS 2Dศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; ธิรดา ยงสถิตศักดิ์; อดุลย์ เบ็ญนุ้ย; พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย
2555การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดเขตเกษตรกรรมพื้นที่นาข้าวในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาธิรดา ยงสถิตศักดิ์ และคณะ
2555การประยุกต์ใช้GIS.ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการมองเห็น กรณีศึกษาทุ่งกังหันลมบริเวณเกาะใหญ่ อ.กระแสสินธิ์ จ.สงขลาอดุลย์ เบ็ญนุ้ย และคณะ
2555การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นากุ้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชพีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย; อดุลย์ เบ็ญนุ้ย; ธิรดา ยงสถิตศักดิ์; เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; วรวิทย์ อัคนิพัชร
2554การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยธิรดา ยงสถิตศักดิ์ และคณะ
2554การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นากุ้งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาพีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย และคณะ
2553การใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินศักยภาพของลุ่มน้ำสำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก : กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลาอดุลย์ เบ็ญนุ้ย; พยอม รัตนมณี; คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร; ธิรดา ยงสถิตศักดิ์; พีระพิทย์ ยงเฉลิมชัย
2553การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงในการจำแนกอายุยางพาราเพื่อประเมินผลผลิตไม้ยางพาราสำหรับภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา จังหวัดสงขลาธิรดา ยงสถิตศักดิ์ และคณะ
2552การประยุกต์ใช้ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทยอดุลย์ เบ็ญนุ้ย และคณะ
2552การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการชะล้างพังทลายของดินพื้นที่ลุ่มน้ำเขาคอหงส์ จังหวัดสงขลาอานันต์ คำภีระ และคณะ
2552การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการใช้ที่ดินบนพื้นที่ภูเขาในจังหวัดสงขลาพีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย และคณะ
2551การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม SPOT-5 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นาข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอื่น และการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในจังหวัดพัทลุงอานันต์ คำภีระ และคณะ
2550การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม SPOT-5 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นาข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผลผสม กรณีศึกษา อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงอานันต์ คำภีระ และคณะ
2547การประยุกต์เทคโนโลยีจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการกำหนดเขตพื้นที่น้ำท่วมในภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างพีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย และคณะ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 32