994 งานวิจัยเชิงเทคโนโลยี : [16] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณทะเลสาบสงขลาและหาดสมิหลาอดุลย์, เบ็ญนุ้ย; พยอม, รัตนมณี; ธิรดา, ยงสถิตศักดิ์
2556APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) TO IDENTIFY ECOTOURISM POTENTIAL SITES OF SONGKHLA LAKE BASIN, THAILANDSaroj, GYAWALI; Parichart, VISUTHISMAJARN
2551การเพิ่มขีดความสามารถนักวิจัยเพื่อพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รองรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดสงขลาณรงค์, สุขขวัญ; อัครชัย, ทศกูล
2557โครงการพัฒนาแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำ่ท่วม (Hazard map) ลุ่ มน้ำคลองอู ตะเภาปิยะฉัตร, น้อยสำลี
2553การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม สำหรับเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาดิเรกฤทธิ์, ทวะกาญจน์
2553การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินรายได้จากการทำประมงพื้นบ้านด้วยไสนั่ง บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างนฤกานดา, หนูแหลม
2546ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารัตนา, ทองย้อย
2552-03-16การสำรวจหาแหล่งน้ำใต้ดินในชั้นหินแข็งและชั้นหินปูนโดยวิธีการสำรวจข้อมูลระยะไกลและวิธีธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอำเภอรัตภูมิ ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบสงขลากำแหง, วัฒนเสน; วรวุฒิ, โลหะวิจารณ์; สุรพล, อารีย์กุล
2547การกำหนดพื้นที่ศักยภาพเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาธีรวุฒิ, ชิยานนท์; ผ่องศรี, จั่นห้าว; สุรชัย, รัตนเสริมพงศ์
2542การสำรวจพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสภาวะคุณภาพน้ำในบริเวณทะเลสาบสงขลาและบริเวณใกล้เคียง โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ภาสกร, ถมพลกรัง; ยงยุทธ, ปรีดาลัมพะบุตร
2557การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มและการวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในพื้นที่ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร และตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาจิตนพา, วุ่นบัว
2551การศึกษาการกระจายป่าเสม็ดบริเวณทะเลสาบสงขลาวราภรณ์, ทนงศักดิ์
2547ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารัตนา, ทองย้อย
2556รายงานฉบับสมบูรณ์แผนงานวิจัยเรื่อง ระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาพนาลี, ชีวกิดาการ; พีระพิทย์, พืชมงคล ยงเฉลิมชัย; เกริกชัย, ทองหนู
2555ต้นแบบระบบรวบรวมและติดตามข้อมูลสภาวะแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบเชิงเวลาจริงพีระพิทย์, พืชมงคล ยงเฉลิมชัย; รัตนา, ทองย้อย; เกริกชัย, ทองหนู; ขนกกุล, แซ่โค้ว
2544การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างดนุพล, ตันนโยภาส; พรศิลป์, ผลพันธิน; อานันต์, คำภีระ; สุชาดา, ยงสถิตศักดิ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16