994 งานวิจัยเชิงนโยบาย : [31] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมแบบปรับตามสถานการณ์ : กรณีศึกษาคาบสมุทรสทิงพระ จ. สงขลาเบญจวรรณ, ธีระกุล; โรจนัจฉริย์, ด่านสวัสดิ์; นฤทธิ์, ดวงสุวรรณ์; ถวัลย์ชัย, พานชัย
2541การจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฉัตรไชย รัตนไชย
2556Impacts Of The National Economic And Social Development Plan On Songkhla Lake Basin Development ThailandNarit, Doungsuwan; Chatchai, Ratanachai; Penjai, Somgpongchaiyakul; Prapaporn, Sangganjanavanich
2554มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ป่าพรุ กรณีศึกษาพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราชจิตรประภา, นุ่มนวล
2556-09-04นโยบายสาธารณะเพื่อการใช้ประโยชน์หาดทรายอย่างยั่งยืนกัลยาณี, พรพิเนตพงศ์; จริยภัทร, บุญมา; โสภิณ, จิระเกียรติกุล; ธีรวัฒน์, ขวัญใจ; แบ้งค์, งามอรุณโชติ
2555รูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการจัดการ เกษตรและอาหารปลอดภัยในจังหวัดสงขลาปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; นาตยา แท่นนิล
2554การพัฒนากระบวนการ“วางผังชุมชนเชิงรุกโดย ชุมชน” (กรณีผังแม่บทภูมิทัศน์เทศบาลตำบลปริก)ณพงศ์, นพเกตุ
2553การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัดการเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยแบบพหุภาคีขวัญดาว, ปิ่นทองพันธุ์
2541การนำโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาหมู่บ้านประมงทะเล จังหวัดพัทลุงเทพกร, ณ สงขลา
2544การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงวิทยาภรณ์, จรัสด้วง; สุวัฒนา, ธาดานิติ
2551แนวทางการพัฒนาการจัดการกิจกรรมดูนก บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงณัฐวุฒิ, สิทธิชัย
2529การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในคอก บริเวณทะเลสาบสงขลาก่อเกียรติ, กูลแก้ว; สุพล, ตั่นสุวรรณ; สมชาติ, สุขวงศ์
2539การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ภายในช่วงเวลา 12 ปี (2525-2537)ประชัน, มีบุญ
2545การเปลี่ยนแปลงขนาดและประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ำเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขนาดของช่องตาไซนั่งในทะเลสาบสงขลาไพโรจน์, สิริมนตาภรณ์; ละออ, ชูศรีรัตน์
2557การศึกษาการทำแผนชุมชนพหุวัฒนธรรมในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบริการป่าชายเลน ตำบลหัวเขา จังหวัดสงขลาพิไลวรรณ, ประพฤติ; พรพิมล, เชื้อดวงผุย; อนิศรา, เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
2541ฐานะและบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในความคาดหวังของประชาชน : ศึกษากรณีตำบลพนางตุง จังหวัดพัทลุงภาณุ, ธรรมสุวรรณ
2554โครงการวิจัยแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยรติตา, แก้วจุลกาญจน์; จรีรัตน์, สร้อยเสริมทรัพย์
2556การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากรรณภัทร, ชิตวงศ์; ศาสตรา, แก้วแพง; จิรนันท์, เศษสาวารี
2554การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตกประมาณ, เทพสงเคราะห์; จรินทร์, เทพสงเคราะห์
2552ศักยภาพผลิตภัณฑ์และแนวทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนทางด้านเกาะและทะเล และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 3 ทะเล : ทะเลอันดามัน ทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทยมณฑาทิพย์, แคนยุกต์; มานะ, ขุนวีช่วย; ทวีพร, นาคา; นฤชิต, ดีพร้อม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31