993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : [34] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 34
Issue DateTitleAuthor(s)
2555สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2553 - 2555กรมการท่องเที่ยว
2558ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์จังหวัดพัทลุงสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง
2558รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดสงขลาสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
2557-03-19โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด จังหวัดสงขลาสำนักงานสถิติแห่งชาติ
2557รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่จังหวัดพัทลุงสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง
2557แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดพัทลุงสำนักงานสถิติแห่งชาติ
2557-02-03แผนพัฒนาสถิติจังหวัดสงขลาสำนักงานสถิติแห่งชาติ
2555สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ 2555สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2557สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดสงขลาสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
2555สถานพักแรม ห้องพัก ผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเที่ยว จำแนกเป็นรายจังหวัดในภาคใต้ พ.ศ. 2541-2555กรมการท่องเที่ยว
2556สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2550-2556กรมการท่องเที่ยว
2556จำนวนปศุสัตว์ จำแนกเป็นรายอำเภอ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2541-2556สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
2556เนื้อที่เพาะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามชนิดของไม้ผลและไม้ยืนต้น จังหวัดสงขลา ปีเพาะปลูก 2540/41-2556สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
2556เนื้อที่เพาะปลูกพืชไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามประเภท เป็นรายอำเภอ จังหวัดสงขลา ปีเพาะปลูก 2541/42-2556สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
2556เนื้อที่เพาะปลูกพืชผัก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามชนิดพืชผัก จังหวัดสงขลา ปีเพาะปลูก 2540/41-2556สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
2556เนื้อที่ปลูกข้าวนาปี เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามประเภทข้าว เป็นรายอำเภอ จังหวัดสงขลา ปีเพาะปลูก 2541/42-2556สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
2556เนื้อที่ปลูกข้าวนาปรัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามประเภทข้าว เป็นรายอำเภอ จังหวัดสงขลา ปีเพาะปลูก 2541/42-2556สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
2556ครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด บ่อ กระชัง เนื้อที่ และปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้จากการทำประมงน้ำจืด เป็นรายอำเภอ จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2541-2556สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
2555เนื้อที่เพาะปลูกข้าวไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามประเภทข้าว เป็นรายอำเภอ ปีเพาะปลูก 2542-2555สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
2556ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตรจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2536-2556สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 34