993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : [35] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 35 of 35
Issue DateTitleAuthor(s)
2551-12องค์ประกอบชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำในทะเลสาบสงขลารัชนี, พุทธปรีชา; สาโรช, อุบลสุวรรณ; ปรัชญา, เจริญผล
2552-11แพลงก์ตอนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาพรศิลป์, ผลพันธิน; ปัทมาภรณ์, หมาดนุ้ย
2552-11ปลาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาปัทมาภรณ์, หมาดนุ้ย; ศักดิ์อนันต์, ปลาทอง
2552-11พรรณไม้ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากิติเชษฐ์, ศรีดิษฐ์; ปัทมาภรณ์, หมาดนุ้ย; ศักดิ์อนันต์, ปลาทอง
2552-11สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาปัทมาภรณ์, หมาดนุ้ย; ศักดิ์อนันต์, ปลาทอง
2551-12ทรัพยากรสัตว์น้ำจากเครื่องมือไซนั่งในทะเลสาบสงขลาตอนนอกสุภาพร, องสารา
2551-12ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ Parapocryptes serperaster ในทะเลสาบสงขลาตอนล่างสุภาพร, องสารา; สุกัญญา, บุญรักษ์; อับดุลรอซะ, บูงอตันหยง; เชาวดี, ช่อมณี
2556-12โครงการศึกษาจัดทำแผนหลักและออกแบบเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่แหลมตะลุมพุก ถึงปากน้ำทะเลสาบสงขลา-แผนแม่บทและปฏิบัติการการแก้ปัญหากรกัดเซาะชายฝั่งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556-12โครงการศึกษาจัดทำแผนหลักและออกแบบเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่แหลมตะลุมพุก ถึงปากน้ำทะเลสาบสงขลา-รายงานฉบับบสมบูรณ์ ภาคผนวกสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551-12การแพร่กระจายและชีววิทยาโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) ในทะเลสาบสงขลานิลวัตน์, สันติ; นิภล, จันทขวัญ; อุมา, เกื้อกูล
2553-04ข้อมูลการสำรวจหอยกะพงเทศขนาดเล็กในทะเลสาบสงขลากลุมสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
2552-11สัตว์มีกระดูกสันหลังในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาปัทมาภรณ์, หมาดนุ้ย; ศักดิ์อนันต์, ปลาทอง
2557-07ทำ ประมงอย่างไรให้ยั่งยืน กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลาคณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2557-06การควบคุมมลพิษ และผลผลิตประมงอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลาคณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2547โปสเตอร์ชุดทะเลสาบสงขลาคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 35 of 35