สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 297

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024 มิถุนายน 2024 กรกฎาคม 2024
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 146 2 8 13 8 34 2

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 10

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู