กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5321
ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบการตรวจหา Ph chromosome ใน chronic myeloidleukemia โดยวิธีไซโตเจเนติคส์กับวิธีตรวจหา bcr/abl m RNA โดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Comparison of Ph chromosome detection in chronic myeloid leukemia by cytogenetic method and by the detection of bcr/abl mRNA using polymerase chain reaction
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อานุภาพ เลขะกุล
สมแข พวงเพ็ชร
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คำสำคัญ: โครโมโซมเพศผิดปกติ;โครโมโซมฟิลาเดลเฟีย
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5321
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:364 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
biblio.pdf87.39 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf3.09 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf207.78 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf1.23 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf1.66 MBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf14.15 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น