กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5096
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลทางสังคมและเศรษฐกิจต่อพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง
นันทนา น้ำฝน
เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
คำสำคัญ: ทันตานามัย
วันที่เผยแพร่: 2530
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5096
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:649 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
biblio.pdf94.56 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch5.pdf375.53 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4_2.pdf884.25 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4_1.pdf1.17 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf110.19 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf117.66 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf216.14 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf99.76 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf111.22 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf19.58 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น