กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4959
ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังที่มีต่อบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A comparison of the opinions and the expectation of the role of the advisors at the present between the academic advisors and the student nurses of Faculty of Nursing at Prince of Songkla University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
คำสำคัญ: อาจารย์ที่ปรึกษา
วันที่เผยแพร่: 2533
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4959
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:648 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
27590.pdf24.42 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น