กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4743
ชื่อเรื่อง: ผลของชนิดและปริมาณของสารตัวเติมสีขาวในกระบวนการจุ่มโดยใช้สารไวความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ยาง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย
สุภาภรณ์ สุทธิภักดี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
คำสำคัญ: ผลิตภัณฑ์ยางพารา;สารตัวเติม;ยาง การเสริมแรง
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4743
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:342 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
271488.pdf90.5 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น