กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4246
ชื่อเรื่อง: ความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Nutrition and fertilizer requirement for oil palm production
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชัยรัตน์ นิลนนท์
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
ธีระพงศ์ จันทรนิยม
ประกิจ ทองคำ
วรรณา เลี้ยววาริณ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
คำสำคัญ: ปาล์มน้ำมัน ปุ๋ย
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4246
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:510 Research
542 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
226849.pdf36.59 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น