สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การหาปริมาณเอทธานอลโดยใช้จุลินทรีย์แบบตรึงเซลล์ 42

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
การหาปริมาณเอทธานอลโดยใช้จุลินทรีย์แบบตรึงเซลล์ 1 0 2 0 0 2 3

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
32485.pdf 38
license.html 32

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 6

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู