กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3828
ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างและขนมของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอหาดใหญ่ : ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อารยา ตั้งวิฑูรย์
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คำสำคัญ: เด็ก โภชนาการ หาดใหญ่ (สงขลา);บริโภคนิสัย หาดใหญ่ (สงขลา);อาหารว่าง
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3828
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:361 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
293424.pdf81.23 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น