746 Research : [7] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2551รูปแบบภาวะเจริญพันธุ์ของประชากรในภาคใต้ของประเทศไทยจำเนียร ฉุ้นประดับ; ภัทราวรรณ ทองคำชุม; ปฐมา อาแว; Faculty of Sciecnce and Technology (Mathematics and Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
2556การหาขอบภาพสำหรับภาพสีด้วย Mahalanobis Distanceกิตติยา, คงกระพันธ์; Faculty of Sciecnce and Technology (Mathematics and Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
2543ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 และ 3 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีฐาปาณีย์, นิเดร์ฮะ; เมตตา, กูนิง; Faculty of Sciecnce and Technology (Mathematics and Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
2552การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยนิตยา แม็คแนล; ภัทราวรรณ ทองคำชุม; จำเนียร ฉุ้นประดับ; เมตตา กูนิง; Faculty of Sciecnce and Technology (Mathematics and Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
2553การไม่อยู่ในระบบโรงเรียนและไม่ทำงานของเยาวชนในจังหวัดยะลาและจังหวัดสตูลภัทราวรรณ, ทองคำชุม; จำเนียร, ฉุ้นประดับ; สุนารี, สุวรรณโร; อารินดา, มะอาลี; Faculty of Sciecnce and Technology (Mathematics and Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
2552การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยนิตยา, แม็คแนล; ภัทราวรรณ, ทองคำชุม; จำเนียร, ฉุ้นประดับ; เมตตา, กูนิง; Faculty of Sciecnce and Technology (Mathematics and Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
2539แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งรอบอ่าวปัตตานีนัยนา ศรีชัย; นุกูล รัตนดากุล; คณิต ไข่มุกด์; ครองชัย หัตถา; สุนันภัทธิรา นิลแจ้ง; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7