575 Research : [8] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ความเต็มใจจ่ายต่อปีสุขภาวะโดยวิธี Discrete Choice Experimentสุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2555การสำรวจความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของประชาชนไทยวรนุช แสงเจริญ; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2554ความรู้และรูปแบบการรักษาโรคไมเกรนในร้านยาวรนุช แสงเจริญ; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2551การศึกษาทัศนคติและการรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็กเล็กของร้านยาวรนุช แสงเจริญ; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2552ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาภา ศรีสุข; เสาวนีย์ สุวรรณวงศ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2535โครงการส่งเสริมสถานศึกษาในชุมชน (โรงเรียน) เพื่อการพัฒนาชุมชนทางด้านสาธารณสุขพงศ์เทพ สุธีรวุฒิ; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2548การพัฒนาและทดสอบความตรงของแบบวัดที่ใช้ประเมินความไว้วางใจของผู้ป่วยต่อเภสัชชุมชนสุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์; เจริญ ตรีศักดิ์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
1992Stability of quinine dihydrochloride in commonly used intravenous solutionsSanguan Lerkiatbundit; Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Pharmacy Administration
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8