535 Research : [52] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 52
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การผลิตแอนติซีรัมสำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสใบด่างแตงในพริกมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2553การสำรวจศัตรูธรรมชาติของแมลง ไรศัตรูพริก และการควบคุมโดยชีววิธีจิราพร เพชรรัตน์; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2553การใช้มูลแพะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตพริกอรัญ งามผ่องใส; เสาวนิต คูประเสริฐ; วันวิศาข์ งามผ่องใส; อภิชาติ หล่อเพชร; อุษา ศรีใส; สุชน คชาทอง; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การใช้น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันเมล็ดสะเดาช้าง และเหยื่อล่อโปรตีนควบคุมแมลงวันผลไม้ Bactrocera papayae drew & hancock (Diptera: tephritidae) ในพริกอรัญ งามผ่องใส; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2548รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการศึกษาพันธุกรรมของความต้านทานต่อโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในมะเขือเทศวินิจ เสรีประเสริฐ; เสมอใจ ชื่นจิตต์; จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างเพื่อควบคุมยุงลายบ้านอรัญ งามผ่องใส; สนั่น ศุภธีรสกุล; ธีระพล ศรีชนะ; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2547ฤทธิ์ต้านราของฟ้าทะลายโจร Andrographis paniculata wall ex nees ต่อรา Phytophthora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนเสมอใจ ชื่นจิตต์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2533ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1/2532 เรื่องโรคต้นแห้งตายของจำปาดะขนุน (Artocarpus integer (Thumb,Merr.) และแนวทางในการป้องกันกำจัดเบื้องต้นมานะ กาญจนมณีเสถียร; วสันณ์ เพชรรัตน์; สุทธิรักษ์ แซ่หลิม; วัลลภา กฤษณีไพบูลย์; บรรหาร วิสมิตะนันท์; เสมอใจ ชื่นจิตต์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2542การพัฒนา Antagonist bacillus subtilis สำหรับควบคุมโรคข้าววิจิตรา ลีละศุภกุล; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; ลัดดา นิลรัตน์; วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล; ดวงพร คันธโชติ; สุวิณา รัตนชัยวงศ์; ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง; ขวัญจิต อึ้งโพธิ์; เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์; สมคิด ดิสถาพร; นงรัตน์ นิลพานิชย์; พากเพียร อรัญนารถ; วิชิต ศิริสันธนะ; พาณี หนูนิ่ม; นลินี จาริกภากร; อรัญ หันพงศ์กิตติกูล; มานะ กาญจนมณีเสถียร; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2528การศึกษาการเลี้ยงผึ้งในภาคใต้และปัญหาทางชีววิทยาสุรไกร เพิ่มคำ; อนุชิต ชินาจริยวงศ์; สุรพงศ์ สายบุญ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2544การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคไม้ผล ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคโคนและรากเน่า และกลุ่มราโรคผลเน่าของทุเรียนวิจิตรา ลีละศุภกุล; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; เสมอใจ ชื่นจิตต์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2539การศึกษาวิธีการควบคุมหนอนกินใต้ผิวเปลือกลำต้นลองกองโดยวิธีผสมผสานสุนทร พิพิธแสงจันทร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2548การระบาดของเพลี้ยไฟในมังคุดที่ปลูกในที่ร่มและที่แจ้งอรัญ งามผ่องใส; ขนิษฐา ปานแก้ว; อรกมล ฤคดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2548การเจริญเติบโตของเส้นใยและการเกิดไมโครไรซ่าของเห็ดเผาะ (Astraeus spp.)อนุสรณ์ ทองวิเศษ; สมปอง เตชะโต; วสันณ์ เพชรรัตน์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2544โรคของลองกองก่อนและหลังเก็บเกี่ยวและแนวทางในการป้องกันกำจัดเสมอใจ ชื่นจิตต์; สุภาพ จันทรัตน์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2543รายงานวิจัยเรื่องการควบคุมโรคทริสเตซาในส้มจุกโดยการปลูกเชื้อสายพันธุ์ไม่รุนแรงรัตนา สดุดี; มงคล แซ่หลิม; สุภาพ เกียรติทับทิว; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2535การอบรมเชิงปฏิบัติการ การฉีดยาเข้าลำต้น : แนวทางใหม่ในการป้องกันกำจัดโรคต้นแห้งตายของจำปาดะขนุนเสมอใจ ชื่นจิตต์; อนุชิต ชินาจริยวงศ์; กฤษฎา นิคมรัตน์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2548การระบาดและความเสียหายของมังคุดที่เกิดจากเพลี้ยไฟในภาคใต้ของประเทศไทยและแนวทางการควบคุมอรัญ งามผ่องใส; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2552การศึกษาชนิดของมอดทำลายไม้ยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่รอบอ่าวไทยวิสุทธิ์ สิทธิฉายา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2541การป้องกันกำจัดโรคต้นแห้งตายของพืชสกุลขนุน (Artocarpus sp.) โดยวิธีบูรณภาพอนุชิต ชินาจริยวงศ์; เสมอใจ ชื่นจิตต์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 52