กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3173
ชื่อเรื่อง: แบบแผนชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเขตเมืองและเขตชนบทในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Health - promotion lifestyles and physical fitness among the members of urban and rural elderly clubs in Suratthani province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิภารัตน์ ศรีสวัสดิ์
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข
คำสำคัญ: การส่งเสริมสุขภาพ;ผู้สูงอายุ สุขภาพและอนามัย
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3173
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:649 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
272157_app.pdf449.03 kBAdobe PDFดู/เปิด
272157_bibli.pdf218.5 kBAdobe PDFดู/เปิด
272157_ch5.pdf84.28 kBAdobe PDFดู/เปิด
272157_ch4.pdf297.36 kBAdobe PDFดู/เปิด
272157_ch3.pdf154.94 kBAdobe PDFดู/เปิด
272157_ch2.pdf421.65 kBAdobe PDFดู/เปิด
272157_ch1.pdf157.27 kBAdobe PDFดู/เปิด
272157_con.pdf96.4 kBAdobe PDFดู/เปิด
272157_ab.pdf84.23 kBAdobe PDFดู/เปิด
272157_ti.pdf40.16 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น