สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
แบบแผนชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเขตเมืองและเขตชนบทในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 95

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
แบบแผนชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเขตเมืองและเขตชนบทในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 16 4 1 3 2 7

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
272157_ch3.pdf 435
272157_bibli.pdf 209
272157_ch4.pdf 55
272157_ab.pdf 25
272157_app.pdf 24
license.html 24
272157_ti.pdf 20
272157_ch5.pdf 20
272157_ch2.pdf 18
272157_ch1.pdf 16

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู