สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
แบบแผนชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเขตเมืองและเขตชนบทในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 184

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024 มิถุนายน 2024 กรกฎาคม 2024
แบบแผนชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเขตเมืองและเขตชนบทในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 0 3 4 3 7 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
272157_ch3.pdf 787
272157_bibli.pdf 306
272157_ch4.pdf 123
license.html 63
272157_app.pdf 61
272157_ch2.pdf 55
272157_ch1.pdf 48
272157_ab.pdf 48
272157_ch5.pdf 47
272157_con.pdf 39

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 7

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู