กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3055
ชื่อเรื่อง: การแยกเชื้อ Vibrio hollisae และศึกษาความเป็นไปได้ในการถ่ายทอดจีน tdh โดย bacteriophage
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Isolation of Vibrio hollisae and the study of the possibility of Bacteriophage in transfer of tdh Gene
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วราภรณ์ วุฑฒะกุล
อังคณา ใสเกื้อ
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
คำสำคัญ: แบคทีริโอฟาจ;จุลินทรีย์ในอาหาร;จุลินทรีย์
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท. ม. (จุลชีววิทยา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3055
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:326 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
226920.pdf103.89 kBAdobe PDFดู/เปิด
226920_app.pdf196.75 kBAdobe PDFดู/เปิด
226920_bibli.pdf91.93 kBAdobe PDFดู/เปิด
226920_ch5.pdf66.06 kBAdobe PDFดู/เปิด
226920_ch4.pdf155.24 kBAdobe PDFดู/เปิด
226920_ch3.pdf281.87 kBAdobe PDFดู/เปิด
226920_ch2.pdf562.17 kBAdobe PDFดู/เปิด
226920_ch1.pdf425.83 kBAdobe PDFดู/เปิด
226920_con.pdf129.4 kBAdobe PDFดู/เปิด
226920_ab.pdf88.99 kBAdobe PDFดู/เปิด
226920_ti.pdf60.85 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น