กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2682
ชื่อเรื่อง: การปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วีรวรรธน์ เทพรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
คำสำคัญ: ผู้บริหารโรงเรียน;โรงเรียนประถมศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2534
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2533
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2682
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:260 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
28157.pdf2.41 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น