กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2624
ชื่อเรื่อง: การบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำยางข้นด้วยระบบตะกอนเร่ง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Treatment of latex industrial wastewater by activated studge system
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัชราภรณ์ จ่าแก้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คำสำคัญ: โรงงานน้ำยางข้น การกำจัดของเสีย สงขลา;น้ำเสีย การบำบัด สงขลา
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2624
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:230 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
237095_app.pdf642.95 kBAdobe PDFดู/เปิด
237095_bibli.pdf135.89 kBAdobe PDFดู/เปิด
237095_ch4.pdf75.99 kBAdobe PDFดู/เปิด
237095_ch3.pdf911.94 kBAdobe PDFดู/เปิด
237095_ch2.pdf314.43 kBAdobe PDFดู/เปิด
237095_ch1.pdf853.78 kBAdobe PDFดู/เปิด
237095_con.pdf172.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
237095_ab.pdf44.94 kBAdobe PDFดู/เปิด
237095_ti.pdf12.75 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น