กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2380
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่ผลิตพอลิเมอร์ การจำแนกชนิดและคุณสมบัติของพอลิเมอร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Screening of thermotolerant Polymer-Producing Bacteria, classification and properties of the polymers
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
ศิริพร หมาดหล้า
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
คำสำคัญ: โพลิเมอร์ชีวภาพ;แบคทีเรีย การจำแนก
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท. ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2380
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:853 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
211956.pdf5.19 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น