320 Thesis : [14] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2019ประสิทธิภาพของ gymnemic acid สารสกัดจากผักเชียงดาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดในไตหนูที่เป็นเบาหวานวิภาพรรณ ขิมมากทอง; รวิภา แจ้งชาติ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2021การเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาของกล้ามเนื้อหัวใจ ไต ตับ และกล้ามเนื้อลาย หลังการรับพิษจากงูกะปะ งูแก้วหางแดง และงูจงอาง ในหนูขาววิภาพรรณ ขิมมากทอง; นิศรา หล่อทอง; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2021การศึกษาฤทธิ์บรรเทาอาการถอนของสารสกัดกระท่อมในโมเดลหนูทดลองที่ชักนำให้เสพติด 3,4 methylenedioxy methamphetamineอุราพร วงศ์วัชรานนท์; กมลธร จินดาละออง; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2021การประเมินผลของสารสกัดจากใบกระท่อมต่อการถอนมอร์ฟีนในระยะยาวในหนูทดลองอุราพร วงศ์วัชรานนท์; ภานุมาศ พืชผล; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2551ผลของอายุและการออกกำลังกายต่อการแสดงออกของพาร์วัลบูมินภายในหัวใจหนูขาวใหญ่อุราพร วงศ์วัชรานนท์; กาญจนา ครชาตรี; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2562ประสิทธิภาพของ Gymnemic acid จากผักเชียงดาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดในสมองหนูที่เป็นเบาหวานวิภาพรรณ ขิมมากทอง; นิชาวดี แสนเดช; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2560ผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการป้องกันภาวะกระดูกพรุนในหนูขาวเพศผู้ที่ถูกตัดอัณฑะจิรวัฒน์ แซ่ตัน; อัสมาอ์ อาแซ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2555ผลของการให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนต่อโครงสร้างและการทำงานของกล้ามเนื้อลายของหนูขาวใหญ่ที่ถูกตัดรังไข่อุราพร วงศ์วัชรานนท์; ศุจิรัตน์ บุญรัศมี; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2554การศึกษาผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการสมานแผลในหนูขาวเพศผู้นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด; มูฮำมัดบาคอรี ยูโซ๊ะ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2552การศึกษาโปรตีโอมิกซ์ของมะเร็งช่องปากของคนไทยในภาคใต้วราภรณ์ พรหมวิกร; พิทักษ์ จันทร์ธรรมชาติ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2553การสร้างเปลือกไข่ของกุ้งกุลาดำภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที; วานีตา พุฒวัจน์; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2553ผลของการได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนต่อระดับของโปรตีนพาร์วัลบูมินในกล้ามเนื้อหัวใจหนูเพศเมียที่ถูกตัดรังไข่อุราพร วงศ์วัชรานนท์; วิมล วิรเกียรติ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2552การศึกษาผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการสมานแผลในหนูขาวเพศเมียนิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด; อิบรอฮีม ซาโยะ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2548ความสัมพันธ์ของอายุกับการเปลี่ยนแปลงของพาร์วัลบูมินภายในหัวใจหนูศุภพงศ์ อิ่มสรรพางค์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ (กายวิภาคศาสตร์)
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14