465 Thesis : [143] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 143
Issue DateTitleAuthor(s)
2563ความร่วมมือในการทำงานและการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ส่งผลต่อการบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกัน : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนราธิวาสจุฑามณี ตระกูลมุทุตา; พรปวีณ์ เพ็ชรคง; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562ปัจจัยการติดต่อสื่อสารในองค์กรที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาฤาชุตา เทพยากุล; นงนภัส ภิญโญ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเจนเนอเรชั่นวายในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐในภาคใต้ของประเทศไทยจุฑามณี ตระกูลมุทุตา; กันติทัต โกมลเสนาะ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนวัตกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคใต้ฆายนีย์ ช.บุญพันธ์; จิรพจน์ สังข์ทอง; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2540ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บังคับบัญชาตามความคาดหวังของผู้ปฎิบัติงานในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)สุรเชษฐ์ ชิระมณี; เกษม คูประเสริฐ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2538พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 : สภาพ และปัญหา ในการปฏิบัติตามนโยบายอาคม ใจแก้ว; พิทักษ์ มณีกรรณ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562อิทธิพลของผู้นำเชิงจริยธรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร และบทบาทของความไว้วางใจในฐานะตัวแปรคั่นกลาง : กรณีศึกษาพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาวิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์; สินิทร์นาฏ สร้อยทอง; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาสมพร คุณวิชิต; ณัฐวรี ศรีสุวรรณ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562บทบาทการเป็นตัวแปรคั่นกลางของแรงจูงใจการบริการสาธารณะ การมุ่งแสดงอัตลักษณ์ส่วนบุคคลและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อิศรัฏฐ์ รินไธสง; ชนากานต์ ศฤงคาร; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2561ศึกษาทบทวน สถานการณ์ความรุนแรง การเจรจาสันติภาพ และทางเลือกรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมของจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาความต้องการของผู้นำในจังหวัดปัตตานีบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; อำนาจ สัญญากุล; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2561การลดความเสี่ยงภัยพิบัติของโรงเรียนเสนพงศ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาสมพร คุณวิชิต; นพรัตน์ วิชิสโร; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2560ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน :กรณีศึกษา ตลาดริมน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาธัญรดี ทวีกาญจน์; กมลวรรณ บุตรศรี; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562บทบาทการเป็นตัวแปรคั่นกลางของสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์การกับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้อิศรัฏฐ์ รินไธสง; โสภิตา ยังเจ็ก; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์; Faculty of Management Sciences (Public Administration)
2562ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสิริวิท อิสโร; ศุภณัฐ แช่มศรีรัตน์
2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; อารียา การดี; Faculty of Management Sciences
2561โมเดลสมการโครงสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาบุคลากรสำนักงานทางหลวงที่ 18อิศรัฏฐ์ รินไธสง; มาริสา ตาแก้ว; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการงานวารสารวิชาการในประเทศไทยสมพร คุณวิชิต; วุฒิพงศ์ หว่านดี; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2561ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นความสอดคล้องระหว่างคนกับงานความสอดคล้องระหว่างคนกับองค์การ ความไว้วางใจนวัตกรรมและพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงานเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คณน ไตรจันทร์; อาจารี จิตนุราช; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2561บทบาทในการจัดการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดปัตตานีฆายนีย์ ช.บุญพันธ์; ฟาตีห๊มะ แววันจิต; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559ความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจไทย : กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในภาคใต้ตอนล่างธัญรดี ทวีกาญจน์; นพรัตน์ ทองเต็มดวง; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 143