437 Thesis : [17] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2541วิเคราะห์หลักอนัตตาในทัศนะพุทธทาสภิกขุอุทัย เอกสะพัง; วรารัตน์ วีระเทศ; ปรัชญา
2546พัฒนาการเชิงปรัชญาศิลปะในงานจิตรกรรมของ ประเทือง เอมเจริญไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง; มนัส ยามิน; ปรัชญา
2547ปรัชญาการศึกษาของเพลโตประจิตร มหาหิง; รุสนีย์ การีอุมา; ปรัชญา
2541มนุษย์กับธรรมชาติในทัศนะพุทธปรัชญาอุทัย เอกสะพัง; เปรมจิตร เรืองยังมี; ปรัชญา
2544การศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศน์เรื่องความสุขตามทรรศนะของ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และจอห์น สจ๊วต มิลล์ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง; กัญญพัฒน์ บุญภินนท์; ปรัชญา
2541มนุษย์ในอิสลาม : ศึกษาวิเคราะห์ปฐมกำเนิดของมนุษย์หะสัน หมัดหมาน; ยูโลน เภอหีม; ปรัชญา
2544แนวความคิดเรื่องสัตยาเคราะห์ของมหาตมะ คานธี ในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง; วังกาญจน์ ประเสริฐลาภ; ปรัชญา
2544การศึกษาวิเคราะห์หลักศรัทธาในชะฮาดะตัยนฺอับดุลเลาะ หนุ่มสุข; มนตรี นะมิ; ปรัชญา
2545กฎแห่งกรรมในทัศนะของพุทธทาสภิกขุไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง; จุลพล ผลขจี; ปรัชญา
2541ปัญญานันทภิกขุในฐานะนักปฏิบัตินิยมพุมรี อรรถรัฐเสถียร; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรัชญา)
2543แนวคิดของรุสโซว่าด้วยเสรีภาพทางการเมืองสรรวภัทร พัฒโร; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรัชญา)
2546พุทธญาณวิทยาตามทัศนะของสมัคร บุราวาศเกยูร เม่าทอง; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรัชญา)
2542ความศรัทธาตามทรรศนะของ เช็ดดาวูด อัล-ฟาฎอนีไฟซ็อล หะยีอาวัง; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรัชญา)
2547แนวคิดทางญาณวิทยาของอิมมานูเอล ค้านท์อารีย์ ธรรมโคร่ง; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรัชญา)
2544การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮในซูเราะฮ อัล-อิคลาศมูหามัดรูยานี บากา; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรัชญา)
2542ความยุติธรรมในคัมภีร์อัลกุรอานและอัลหะดีษ กับทัศนะของจอห์น ล็อคบาเหม กอเม็ง; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรัชญา)
2543ปฎิจจสมุปบาทในทรรศนะของพุทธทาสภิกขุรัชฎะ วัฒนศักดิ์; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรัชญา)
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17