กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17356
ชื่อเรื่อง: สัณฐานวิทยา ชีววิทยาการสืบพันธุ์บางประการและองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของปลาบู่ทอง (Glossogobius aureus Akihito and Meguro, 1975) ในทะเลสาบสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Morphology, some aspects of reproductive biology and stomach contents of bareyed sand goby (Glossogobius aureus Akihito and Meguro, 1975) in Songkhla lake
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิมลพรรณ ลีละวัฒนากูล
สันติสุข ไทยปาล
Faculty of Science (Biology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
คำสำคัญ: ปลาบู่ทอง ทะเลสาบสงขลา;ปลา การสืบพันธุ์
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (นิเวศวิทยา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17356
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:330 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
211737.pdf3.83 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons