สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ... 30

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ... 0 5 0 0 0 3 6

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓.pdf 16

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู