สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ... 144

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024 มิถุนายน 2024 กรกฎาคม 2024
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ... 5 2 13 21 15 18 10

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓.pdf 157

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 4

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู