กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16850
ชื่อเรื่อง: ประมวลสรุปสถานการณ์การดำเนืนการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง (ในห้วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2555)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า
คำสำคัญ: ภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16850
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ประมวลสรุปสถานการณ์การดำเนืนการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง.pdf6.15 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น