Please use this identifier to cite or link to this item: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15937
Title: การประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาล แอ่งหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Authors: ปิตุพงศ์, ศรีขาว
ประเสริฐ, หมู่มาก
จิรัฏศวิญ, สีดอนซ้าย
Keywords: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;ภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม
Issue Date: 2007
Publisher: กรมทรัพยากรธรณี
Abstract: น้ำบาดาลแอ่งหาดใหญ่ เป็นแอ่งน้ำบาดาลที่รองรับด้วยชั้นน้ำบาดาลตะกอนหินร่วน ได้แก่ ชั้นหินให้ น้ำตะกอนน้ำพา และชั้นหินให้น้ำตะกอนน้ำพักลำน้ำ ตะกอนของชั้นหินตะกอนน้ำพาจะสะสมตัวในแนวเหนือใต้ ของแอ่ง มีความหนาของตะกอนตั้งแต่ 20-120 เมตร ชั้นน้ำของชั้นนี้เป็นชั้นน้ำบาดาลแบบไร้แรงดันถึงกึ่ง แรงดัน ปริมาณการให้น้ำตั้งแต่ 2-10 ลูกบาศก์ต่อชั่วโมง คุณภาพน้ำจืด บางพื้นที่เช่นบริเวณใกล้ทะเลสาบ สงขลาจะมีปริมาณสารละลายเหล็กค่อนข้างสูง สำหรับชั้นหินให้น้ำตะกอนตะพักลำน้ำ ตะกอนของชั้นหินให้น้ำ ประเภทนี้ตะกอนจะวางตัวเป็นแนวยาวบริเวณขอบแอ่งทั้งสองข้างลาดลงมากลางแอ่ง มีความหนาของตะกอน บริเวณกลางแอ่งมากกว่า 500 เมตร จัดเป็นชั้นน้ำกึ่งภายใต้แรงดันถึงน้ำบาดาลภายใต้แรงดัน ปริมาณการให้ น้ำประมาณ 1-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้ำจืด คุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินอุ้มน้ำทั้งสอง จะมีความต่อเนื่องถึงกัน ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน และสัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำ จะมีค่าน้อยบริเวณขอบแอ่งและจะมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ใจกลางแอ่ง ชั้นหินให้น้ำตะกอน น้ำพามีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านตั้งแต่ 1- มากกว่า 100 เมตรต่อวัน สัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำมีค่าตั้งแต่ 1- มากกว่า 500 ตารางเมตรต่อวัน และสัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำจะมีค่าแตกต่างในแต่ละพื้นที่ มีค่าตั้งแต่ 1x10-3 – 1x10-6สำหรับชั้นหินให้น้ำตะกอนตะพักลำน้ำ มีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านตั้งแต่ 0.5- มากกว่า 5 เมตรต่อวัน สัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำมีค่าตั้งแต่ 5- มากกว่า 20 ตารางเมตรต่อวัน สำหรับสัมประสิทธิ์การกักเก็บมีค่าตั้งแต่ 1x 10-3 – 1x10 –8 คุณภาพน้ำบาดาลและระดับน้ำบาดาล น้ำบาดาลแอ่งหาดใหญ่มีคุณภาพดีในบริเวณกลางแอ่ง ส่วนพื้นที่ อื่นเช่นบริเวณขอบแอ่งและพื้นที่ทางทิศเหนือติดทะเลสาบสงขลา น้ำบาดาลมีปริมาณสารละลายเหล็กค่อนข้างสูง สำหรับระดับน้ำบาดาลแอ่งหาดใหญ่จะมีระดับขึ้นลงตามฤดูกาล เนื่องจากมีการเพิ่มเติมน้ำจากน้ำฝนโดยตรงจาก ขอบแอ่งทั้งสองข้าง
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15937
Appears in Collections:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาItems in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.