กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15908
ชื่อเรื่อง: เส้นทางสู่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนจังหวัดสงขลา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ส่่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่่าชายเลนที่ 6
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่เผยแพร่: 2557
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15908
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
เส้นทางสู่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนจังหวัดสงขลา.pdf106.91 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น