สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสงขลา 43

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสงขลา 0 1 0 0 1 0 5

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
ตารางแสดงปริมาณข้อมูลขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย จังหวัดสงขลา.pdf 23
สถานที่และการกำจัดขยะมูลฝอย.pdf 22
แผนที่แสดงสถานที่และรูปแบบการกำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดสงขลา.pdf 17
แผนที่แสดงปริมาณขยะมูลฝอยสงขลา.pdf 13

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู