Please use this identifier to cite or link to this item: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15191
Title: โครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป จังหวัดพัทลุง ปี 2557
Authors: สมควร, วรรณรัตน์
อรทัย, เพ็งประไพ
Keywords: ความไม่มั่นคงทางอาหาร
Issue Date: 2557
Abstract: ปัจจุบัน การผลิตสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมีอัตราการแข่งขันสูง โดยเฉพาะสินค้าด้านอาหาร สิ่งสำคัญนอกเหนือจากคุณภาพด้านหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร(Good Manufacturing Practice : GMP ) ที่ยังคงมีความสำคัญในกระบวนการผลิตเป็นอันดับแรก ที่จะส่งผลถึงคุณภาพและความปลอดภัยผ่านทางเครื่องหมายรับรองคุณภาพ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น อ.ย. มอก. มผช. เป็นต้น ดังนั้น นอกเหนือจากการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปสินค้าเกษตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ให้การพัฒนาสินค้าไปสู่คุณภาพการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ในปี 2558 ที่ประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้น และจะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี โดยในปี 2557 กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC ) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการผลิตที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี สนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลิตส่งเสริมสินค้ามีความปลอดภัยได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ตลอดจนพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าและสามารถแข่งขันได้ในตลาด ส่งผลต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15191
Appears in Collections:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาItems in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.