กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13948
ชื่อเรื่อง: เรื่องเล่าจากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : กึ่งศตวรรษชุมชนตะเครียะ ทะเลเปลี่ยนไป ชุมชนเปลี่ยนแปลง (๒)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จรูญ หยูทอง แสงอุทัย
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่: 22-กัน-2558
สำนักพิมพ์: Manager Online
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13948
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:998 วิถีชีวิตรายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น