กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13704
ชื่อเรื่อง: ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลา(พ.ศ.2558-2560)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;ความไม่มั่นคงทางอาหาร;การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ;ภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม;ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13704
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
คำกล่าวนายก.pdf439.39 kBAdobe PDFดู/เปิด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.docx663.83 kBMicrosoft Word XMLดู/เปิด
สารบัญ.docx20.43 kBMicrosoft Word XMLดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น