กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13697
ชื่อเรื่อง: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทะเลน้อย ประจำปี 2558 – 2562
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เทศบาลตำบลทะเลน้อย
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;ความไม่มั่นคงทางอาหาร;การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม;ภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม;ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์
วันที่เผยแพร่: กรก-2557
สำนักพิมพ์: เทศบาลตำบลทะเลน้อย
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13697
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลทะเลน้อย พ.ศ.2558-2562 (ประกาศ กรกฎาคม 2557).pdf12.17 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น