Songkhla Lake Basin Knowledge Bank : [3454] Community home page


ยินดีต้อนรับเข้าสู่...

คลังข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

SLBKB : Songkhla Lake Basin Knowledge Bank หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า คลังข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นการบูรณาการข้อมูลทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
โดยได้ทำการจำแนกปัญหาที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้น จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ออกเป็น 7 ด้านคือ
  1. ด้านการลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. ด้านความไม่มั่นคงทางอาหาร
  3. ด้านการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
  4. ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  5. ด้านความเสื่อมโทรมของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์
  6. ด้านภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม
  7. ด้านการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
  8. อีกทั้งยังเพิ่มในส่วนของข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)

SLBKB หรือ คลังข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คืออะไร? มีคำตอบ (2558)

Browse