กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13337
ชื่อเรื่อง: Taxonomy and biogeography of the Cladocera from Southern Thailand, with specific reference to Alona Baird, 1843 and Macrothrix baird, 1843
ชื่อเรื่องอื่นๆ: อนุกรมวิธานและการแพร่กระจายเชิงชีวภูมิศาสตร์ของคลาโดเซอราในแหล่งน้ำจืด เขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยเน้นศึกษาในสกุลอะโลนาและแมคโครทริค
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Pornsilp Pholpunthin
Supiyanit Maiphae
Faculty of Science (Biology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
คำสำคัญ: Cladocera;Alona;Macrothrix
วันที่เผยแพร่: 2005
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13337
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:330 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
266120.pdf21.76 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons