กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13157
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงสมบัติและการลดต้นทุนการเตรียมไม้ระแนงเทียมจากพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติรีเคลมกับเอทิลีนไวนิลอะซิเตท
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Properties Improvement and Cost Reduction of Artificial Slatted Woods from Reclaimed Natural Rubber/ Ethylene-Vinyl Acetate Blends
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี
อัจฉราวดี ชูเกตุ
Faculty of Science (Materials Science and Technology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
คำสำคัญ: ยางรีเคลม;การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13157
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:342 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
437844.pdf4.8 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons